facebook

[RAPORT] Inwestycje 2015 PDF Print Adres email
Raport GŻ
Poniedziałek, 02 marca 2015 09:35

b_150_100_16777215_0___images_stories_2015-02_inwest.jpgWszystkie samorządy na Żywiecczyźnie uchwaliły już swoje budżety na 2015 rok. Jak wyglądają inwestycyjne plany naszych urzędników? Globalnie suma wydatków zaplanowanych na tegoroczne inwestycje jest znacznie niższa, niż przed rokiem.

 

Przypomnijmy w 2014 roku suma wydatków majątkowych zaplanowanych w powiatowym i gminnych budżetach wynosiła 95,158 mln zł. W tym roku kwota ta spadła do 78 mln zł. Na taki stan rzeczy składa się kilka czynników. Po pierwsze nadejście kolejnej unijnej perspektywy finansowej na lata 2015-2020. Na ukończeniu są wieloletnie inwestycje realizowane w gminach z unijnych pieniędzy, jednocześnie nie ma nowych konkursów, z kutych można realizować następne gminne inwestycje. Nie ma więc parcia inwestycyjnego, które zawsze znajdowało swoje obicie w planowanych wydatkach. Równocześnie gminy, szykują się kolejne unijne rozdanie. Choć część konkursów w ramach nowej perspektywy ruszy już w tym roku, większość naborów rozkręci się na dobre dopiero w kolejnych latach. Gminy korzystają więc z czasu względnego spokoju, ograniczają maksymalnie wydatki i spłacają zadłużenie, aby w przyszłym roku i następnym, znów mieć możliwość zaciągania kredytów na wkłady własne do kolejnych unijnych projektów. To prosta logika. Kto teraz nie ograniczy swojego zadłużenia, będzie musiał to zrobić w kolejnych latach rezygnując z unijnych dotacji, do których zawsze potrzebny jest (niemały) wkład własny. Nie bez znaczenia jest również spowolnienie gospodarcze, które ma wpływ na dochody gmin (choćby z PIT i CIT) oraz na ściągalność opłat.
Podobnie jak przed rokiem przypominamy, że ten raport, to nie ranking. Tu nie wygrywa, ten samorząd, który więcej inwestycji zaplanował. Różnice wynikają zarówno z faktu, że gminy znacznie różnią się wielkością budżetów, jak również z tego, że różna jest dynamika inwestycji w poszczególnych gminach. Część gmin mocno inwestowała kilka lat temu i teraz zmuszona jest zaciskać pasa, część z kolei oszczędzała wcześniej, aby teraz móc swobodniej sięgać do kasy. Pamiętajmy również, że sumy którymi operujemy – to tylko szacunki zapisane w budżecie. W każdej gminie w toku realizacji budżetów, sumy te są wielokrotnie zmieniane (najczęściej zwiększane).

mt_ignore

Czernichów
Prawie 10 mln zł gmina Czernichów wyda w tegorocznym budżecie na inwestycje. To minimalnie mniej niż w zeszłorocznych planach. Niemal połowę z tej kwoty – 4,6 mln zł - pochłonie Przebudowa ul. Górskiej (drogi dojazdowej na górę Żar). 3 mln zł zarezerwowano na II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim, 1 mln zł na budowę siedziby urzędu gminy. Inne znaczące wydatki, to: renowacja drewnianej dzwonnicy w Tresnej (242 tys. zł), budowa boiska szkolnego w Czernichowie (188 tys. zł), przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu żywieckim na cele kulturalne i społeczne (176 tys. zł), kupno gruntów (149 tys. zł), modernizacja dróg gminnych (45 tys. zł), opracowanie projektu sieci wodociągowej do przysiółka Nowy Świat w Międzybrodziu Bialski (70 tys. zł), modernizacja ul. Prochockiej w Tresnej (71 tys.), Wędkarskiej w Czernichowie (63 tys.), Pochyłej w Czernichowie (39 tys.), Plażowej w Tresnej (33 tys.), Kasperków w Międzybrodziu Bialskim (31 tys.), budowa oświetlenie przy ul. Majowej o Nad Jeziorem w Tresnej (23,5 tys. zł), budowa chodnika przy ul. Energetyków w Międzybrodziu Żywieckim (31,9 tys.), nowa nawierzchnia boiska szkolnego w Międzybrodziu Bialskim (37,6 tys.), zakup komputerów z oprogramowaniem (21 tys.), zakup serwera kopii danych (12,3 tys.). Blisko 120 tys. zł gmina zamierza również przeznaczyć na wsparcie projektów inwestycji wojewódzkich: przebudowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 948 w Międzybrodziu Bialskim (70 tys.) oraz przebudowy skrzyżowania drogi 948 z drogą powiatową 1403 w kierunku Straconki (50 tys.).

Gilowice
W tym roku gmina Gilowice n inwestycje przeznaczy 1,971 mln zł. To nieco więcej niż zeszłoroczne plany (w ubiegłorocznym budżecie gmina zaplanowała 1,87 mln zł, choć faktycznie wydała 2,47 mln. zł). Na co w tym roku pójdą pieniądze? 1,6 mln pochłoną wpłaty gminy na projekt Oczyszczania Ścieków na Żywiecczyźnie realizowany przez Międzygminny Związek ds. Ekologii w Żywcu. Budowa placu rekreacyjnego w Gilowicach – plac zabaw i siłownia zewnętrzna – będą kosztować 120 tys. zł. 100 tys. zł zarezerwowano na termomodernizacją Domu Ludowego w Rychwałdzie i Zespołu Szkół w Gilowicach. Inne wydatki, to: zakup elementów placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Gilowicach (60 tys.), zakup specjalistycznego sprzętu do terapii dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach (12 tys. zł).

Jeleśnia
Tegoroczne wydatki Majątkowe w Gminie Jeleśnia uchwalono na poziomie 2,765 mln zł. To znacznie mniej niż w 2014 roku (4,9 mln). Z tej kwoty prawie 2 mln z pochłonie budowa kanalizacji i wodociągu w gminie (wpłata na rzecz ZMGE). Inne wydatki, to: środki na zakup samochodów strażackich (180 tys.), zakup sprzętu komputerowego dla urzędu (100 tys.), budowa garażu dla OSP w Krzyżówkach (80 tys.), zakup samochodu do dowozu dzieci (70 tys.). Po kilkadziesiąt tys. zł gmina rozdzieliła na fundusze sołeckie, z których w poszczególnych miejscowościach realizowane będą następujące inwestycje. Pewel Wielka (26,183 tys.): zakup działki pod drogę dojazdową do boiska, uzbrojenie drogi dojazdowej wraz z wybudowaniem wiaty. Korbielów (26,183 tys.): wykonanie wiaty i grilla na terenach rekreacyjnych). Sopotnia Wielka (15,7 tys.): wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza. Jeleśnia: (26,183 tys.): dofinansowanie do zakupu samochodu z napędem 4x4 dla OSP. Przyborów (26,183 tys.): dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP, Krzyżowa (20 tys.): zakup blachy na dach remizy strażackiej. Inne wydatki, to dotacja na zakup samochodu dla OSP w Pewli Wielkiej (15 tys.), dotacja celowa dla Bielska-Białej na realizację Programu Rozwoju Subregionu Południowego (2 tys.). Gmina ustanowiła również rezerwę celową na wydatki majątkowe w oświacie w wys. 200 tys. zł.

Koszarawa
Zgodnie z uchwałą budżetową na ten rok wydatki majątkowe w gminie wyniosą 1,174 mln zł. Z tej kwoty 589 tys. przeznaczono na wpłaty do Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu. 585 tys. zł przeznaczono natomiast na budowę boiska wielofunkcyjnego z poliuretanową nawierzchnią.

Lipowa
Wydatki majątkowe gminy zaplanowane na 2015 rok opiewają na 1,66 mln. zł. To niewiele, choć o prawie 400 tys. zł więcej niż przeznaczono na ten cel w zeszłorocznych planach. Na co pójdą te pieniądze? Niemal w całości na opłacenie składki członkowskiej w Związku Międzygminnym ds. Ekologii i sfinansowanie udziału własnego w projekcie oczyszczania ścieków na Żywiecczyźnie. (1,15 mln zł). 300 tys. pochłoną remonty dróg gminnych, 150 tys. zł wykonanie projektu ujęcia wody na potoku Malinowskim. Po 30 tys. zł gmina zarezerwowała na wykup gruntów oraz na remont zabytkowej dzwonnicy. W tegorocznych wydatkach nie ma inwestycji finansowanych ze środków unijnych (poza programem Oczyszczania Ścieków realizowanym prze ZMDE w Żywcu).

Łękawica
W tym roku gmina zamierza wydać na inwestycje 6,783 mln zł. To więcej niż przed rokiem. Na co mają być wydatkowane pieniądze? Najwięcej, bo 2,7 mln zł na budowę chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 946 w Łękawicy i Okrajniku oraz budowę schodów terenowych przy moście w ciągu drogi wojewódzkiej w Łękawicy. 1, 48 mln zł przeznaczono na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Okrajniku. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla przysiółka Górki pochłonie 100 tys. zł natomiast inne inwestycje związane z wodociągiem (rozbudowa sieci wodociągowej) – kolejna 365 tys. 450 tys. gmina zamierza przeznaczyć na budowę systemu zaopatrzenia w wodę w sołectwach Kocierz Moszczanicki i Okrajnik. Po 100 tys. zapisano w budżecie na zakup działek pod cmentarz komunalny oraz zakup samochodów bojowych dla OSP Kocierz Moszczanicki i OSP Łękawica. Poważne kwoty przewidziano w budżecie również na Budowę Centrum Integracji Społeczności Lokalnej (913 tys.) oraz budowę tzw. skrzydła „C” (106 tys.). Pozostałe inwestycje, to: projekt chodnika przy DW 781 Kocierz-Górki (50 tys. zł), regulacja Kocierzanki (50 tys.), zagospodarowanie terenu przy Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Łękawicy (40 tys.), remont ul. Studenckiej w Kocierzu Rychwałdzkim (40 tys.), remont ul. Spacerowej w Kocierzu Moszczanickim (40 tys.), modernizacja Parkingu przy ZS w Łękawicy (30 tys.), koncepcja rewitalizacji nadbrzeża Kocierzanki (30 tys.),, wykonanie oświetlenia ulicznego w Kocierzu Moszczanickim (22 tys.), zakup oprogramowania komputerowego dla urzędu (19,5 tys.), dokumentacja budowy domu pogrzebowego w Łękawicy (18 tys.), zagospodarowanie terenu wokół Domu Wiejskiego w Kocierzu Rychwałdzkim (14 tys.), monitoring w szkołach w Kocierzu Moszczanickim i Okrajniku (8 tys.), zakup torby ratownika medycznego (8 tys.), zakup działek pod drogi gminne (8 tys.), budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej.

Łodygowice
- Rok 2015 będzie dla nas okresem przygotowań do nowej perspektywy finansowej – podkreśla Marcin Zyzak, szef referatu Rozwoju, Inwestycji i Promocji. - Po pierwsze wykonywane będą liczne dokumentacje technicznie na nowe inwestycje (bez tych nie ma szans na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych), po drugie ograniczając wydatki na inwestycje w tym roku zmniejszamy poziom zadłużenia gminy i „zbieramy” środki na wkład własny na lata przyszłe do projektów unijnych. Na dokumentację projektową gmina zamierza wydać łącznie ok. 250 tys. zł. Pieniądze mają iść na projekty następujących inwestycji: zagospodarowanie brzegów Jeziora i Żylicy w miejscowości Zarzecze i Łodygowice; modernizacja 4 stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Łodygowice; budowa małej elektrowni fotowoltaicznej; rewitalizacja kompleksu zamkowo-parkowego w Łodygowicach i utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej; budowa dróg gminnych; program ograniczenia niskiej emisji (stworzenie systemu dopłat do ekologicznych źródeł energii). Ponadto w tym roku urzędnicy gminni planują: wykonać modernizację dróg gminnych za kwotę 550.000 zł, kompleksową modernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu (remont sal dydaktycznych, korytarzy, instalacji elektrycznych, wymiana stolarki drzwiowej) – 300.000 zł, modernizację sali gimnastycznej w Pietrzykowicach – 30.000 zł; wykonać modernizacje sal dydaktycznych w szkole w Biernej – 75.000 zł. Jako wydatki inwestycyjne traktowana jest również spłata kredytu związanego z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice oraz innych wydatków związanych z tym projektem. To blisko 3,3 mln zł. Łącznie na wydatki majątkowe składa się suma 4,5 mln zł. To znacznie mniej niż przed rokiem.

Milówka
Prawie 4,5 mln zł wyda w tym roku na inwestycje gmina Milówka. Wśród nich są takie zadania, jak: przebudowa południowo-zachodniego skrzydła Gimnazjum w Milówce oraz adaptacja części poddasza nieużytkowego na gimnazjalne sale lekcyjne (1 mln zł), termomodernizacja GOK w Milówce (556 tys.), termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nieledwi (613 tys.), termomodernizacja kina „Tęcza” (326 tys.), budowa zjeżdżalni linowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nieledwi (67 tys.), renowacja oraz zagospodarowanie terenu wokół pomnika „Walczącym o niepodległość” w Milówce (38 tys.), „Przewodnik po Gminie Milówka” (61.5 tys. zł), budowa siłowni zewnętrznej przy kaplicy w Szarem (54 tys.), doposażenie obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Gimnazjum w Milówce( 51 tys.), modernizacja boiska do piłki siatkowej plażowej oraz budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Lalikach (74 tys.), przebudowa placu zabaw z wymianą urządzeń przy Szkole Podstawowej w Szarem (362 tys.). Ponadto po 29 tys. zł w każdym sołectwie gmina wyda na drobne inwestycje w ramach funduszu sołeckiego. Łącznie będą to 144 tys. zł.

Radziechowy Wieprz
Łączna kwota wydatków na tegoroczne inwestycje w gminie Radziechowy-Wieprz sięga 3,8 mln zł. To znacznie więcej niż przed rokiem. Na co gmina wyda te pieniądze? Na wpłaty do ZMGDE na zadania związane z budową kanalizacji – 3, 039 mln. zł, budowę przedszkola w Wieprzu – 250 tys., modernizację boiska w Wieprzu – 214 tys. zł, zakup samochodu dla OSP - 100 tys., budowę miejsca rekreacji w Brzuśniku – 95,8 tys. zł, modernizację chodnika w Przybędzy (od ul. 3 Maja do Sadowej) – 25 tys., modernizację elewacji budynku Stowarzyszenia Dzieci Serc w Radziechowach– 25 tys., zakupy inwestycyjne OSP Juszczyna – 25 tys., budowę boiska przy szkole w Brzuśniku – 25 tys., wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nad Sołą oraz Dębowej w Wieprzu – 25 tys., zakupy inwestycyjne dla OSP Bystra – 7, 8 tys. zł.

Rajcza
Wydatki majątkowe na ten rok w gminie przekraczają 3,5 mln zł, to blisko dwa razy więcej niż planowano rok temu. Na co gmina wyda swoje 3,5 mln zł? 1,3 mln zł to wkład własny do projektu Oczyszczania ścieków na Żywiecczyźnie (składki członkowskie w ZMGE w Żywcu)., 1,719 mln zł zaplanowano na budowę progu wraz z zabezpieczeniem brzegów, ujęciem wody i infrastrukturą towarzyszącą w Rycerce Górnej. 205 tys. zł pochłonie termomodernizacja budynku Urzędu Gminy. Zaplanowano również: wykup działek (50 tys.), termomodernizację budynku OSP w Soli (50 tys.), modernizację drogi „Pod Rachowiec” (29 tys.), oraz na Chromiczanki (19,5 tys.) i do . Nowackiej (16 tys.), zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Nad Potokiem w Rycerce Górnej (29 tys.), modernizacja ogrodzenia cmentarza w Zwardoniu (10 tys.), budowa chodnika do cmentarza w Soli Kiczorze (15 tys.), modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej „Po Kamieńcach”, montaż lamp oświetleniowych w przysiółku Stańcówka.

Ślemień
745,3 tys. zł wyda na inwestycje gmina Ślemień. Niewiele, ale i tak więcej niż przed rokiem. Niestety, połowa tej kwoty (384 tys. zł) to zwrot wydatków niekwalifikowalnych z projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień”. 301 tys. zł przeznaczono na budowę elektronicznego systemu zarządzania i elektronicznej platformy usług publicznych w gminie. 35 tys. przeznaczono na budowę łączników sieci wodociągowej i sanitarnej, a 25 tys. zł na zakup programów finansowo-księgowych do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu. Dodajmy, że kilka drobniejszych inwestycji zostanie wykonanych w gminie w ramach tzw. funduszu sołeckiego. Ślemień otrzyma z tego źródła 36,1 tys. zł, Kocoń 32,9 tys. zł i Las 35,2 tys. zł. Większość tych pieniędzy pójdzie na poprawę stanu dróg gminnych, pozostałe środki m.in. na doposażenie jednostek OSP, zakup strojów regionalnych dla zespołów oraz dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Świnna
Tegoroczne wydatki majątkowe w gminie Świnna zamykają się w kwocie ok. 2 mln zł. To znacznie mniej niż zaplanowano na ro ubiegły. o ponad 400 tys. więcej niż planowano przed rokiem. Co w tym roku będzie zrobione? Termomodernizacja gimnazjum i zespołu szkolno-przedszkolnego w Pewli Małej. (800 tys.), odbudowa infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej po powodzi z 2014 roku (600 tys.), kompleksowa termomodernizacja gimnazjum i zespołu szkolno-przedszkolnego w Pewli Ślemieńskiej (350 tys. zł), budowa wodociągu w Świnnej (41 tys.), budowa wodociągu w Pewli Ślemieńskiej (25 tys.), zakup samochodu dla OSP Przyłęków (20 tys.), wykonanie ogrodzenia cmentarza w Pewli Ślemieńskiej (19,5 tys.), podbudowa pod plac zabaw przy szkole podstawowej w Rychwałdku, budowa wodociągu w Trzebini (10 tys.), adaptacja pomieszczeń sanitarnych w przedszkolu w Świnnej (9 tys.), wykonanie przepustu na ul. Pod Grapą w Pewli Małej (8,9 tys.), modernizacja boiska sportowego w Świnnej (7,5 tys.), zakup działek pod cmentarz w Trzebini (6,8 tys.), budowa oświetlenia na ul. Spacerowej w Świnnej (3,6 tys.), zakup działki pod przepompownie w Rychwałdku (3 tys.).

Ujsoły
W gminie Ujsoły wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 1,277 mln zł. To mniej niż przed rokiem. Niemal całość tej kwoty stanowi udziału gminy Ujsoły w projekcie Oczyszczania ścieków na Żywiecczyźnie (1 237 tys.)zł. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego (20 tys.) oraz dotację dla OSP Ujsoły na nowy samochód bojowy (20 tys. zł).

Węgierska Górka
Prawie 10 mln zł to budżet na tegoroczne wydatki majątkowe w Gminie Węgierska Górka. Wśród nich są budowa sieci wodociągowej – przyłącza i kanalizacyjnej (20 tys.), budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Węgierskiej Górce (900 tys.), zagospodarowanie terenów przy szkole i gimnazjum w Cięcinie (90 tys.), remont i wyposażenie pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne w Ciścu (315 tys.), budowa wiaty przystankowej (40 tys.), budowa i modernizacja dróg gminnych (1,1 mln zł), uzbrojenie terenów inwestycyjnych (40 tys.), przebudowa drogi gminnej GROBLA (1,77 mln), utworzenie oczka wodnego w Węgierskiej Górce (50 tys.), termomodernizacja budynku policji (315 tys.), wykup gruntów (50 tys.), dotacja na zakup samochodu dla OSP Cięcina (100 tys.), termomodernizacja przedszkola w Węgierskiej Górce (350 tys.)rozbudowa i adaptacja budynku szkoły w Cięcinie na przedszkole (2,444 mln), wpłata na projekt „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” (412 tys.), dofinansowanie inwestycji ekologicznych (704 tys.), dobudowa nowych lamp (95 tys.), modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Węgierskiej Górce (980 tys.), rezerwa na inwestycje z udziałem 100 tys. zł.

Żywiec
Ponad 15 mln zł Żywiec planuje wydać w tym roku na inwestycje. Co znajdzie się w tej kwocie? Zakup autobusów niskopodłogowych (1.6 mln), nakładki asfaltowe na drogach miejskich 700 tys.), opracowanie dokumentacji przebudowy ulic 200 (tys.), zagospodarowanie rekreacyjne brzegów rzeki Koszarawa – opracowanie dokumentacji (150 tys.), nowoczesna strefa turystyczna na cele imprez kulturalno-sportowych w centrum Żywca (przebudowa Rynku) (5 mln), zakup placu manewrowego 200 tys.), wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem administracji (500 tys.), utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec” (4 tys.), budowa Przedszkola przy ul. Piaskowej/Tetmajera w Zabłociu (960 tys.), remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej (2,8 mln), modernizacja węzła ciepłej wody w Przedszkolu nr 9 (30 tys.), remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Jana (800 tys.), program ograniczenia niskiej emisji (700 tys.), rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno-technicznym Amfiteatru pod Grojcem – etap II (1.5 mln), fundusz na utrzymanie rezultatów projektu „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu” (54 tys.).

Powiat żywiecki
Tegoroczne wydatki majątkowe uchwalone przez radnych powiatowych opiewają, na ponad 7,8 mln zł. To o ponad 2 mln mniej niż przed rokiem. W ramach tych wydatków blisko 2,7 mln zł planuje się przeznaczyć na: modernizację dróg w gminach Ujsoły, Rajcza, Milówka na odcinkach prowadzonej kanalizacji (827 tys.), pozimową modernizację dróg na terenie powiatu (800 tys. zł), budowę chodnika w Cięcinie (94.5 tys. zł), przebudowę uszkodzonego obiektu mostowego na potoku Stodołczyska w Rychwałdzie (128 tys. zł), końcowy etap przebudowy drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-granica państwa (868 tys. zł). Blisko 2,5 mln zł, stanowią wydatki związane z usuwaniem szkód powodziowych. Wśród tych wydatków są m.in. odbudowa dróg Milówka Prusów (215, 2 tys. zł) i Świnna - Przyłęków (294,5 tys. zł). Powiat planuje również przeznaczyć 150 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej oraz 66 tys. zł na opracowanie projektu termomodernizacji komendy PSP w Żywcu. 207 tys. zł powiat przeznaczy na wykonanie pokrycia dachowego, zadaszenie wejścia oraz wykonanie klatki schodowej w szkole w Milówce. 120 tys. z kolei powiat wyda na modernizację III piętra Samorządowej Szkoły Muzycznej w Żywcu. 1,9 mln zł zarezerwowano na koszty związane z budową szpitala powiatowego w Żywcu: wykupy gruntów pod drogę, wykonanie przyłącza energetycznego, doradztwo prawne do zamknięcia finansowego. 200 tys. powiat przeznaczy natomiast na dokumentację projektową termomodernizacji placówek oświatowych.

Tomasz Matlakiewicz

mt_ignore

 
Komentarze (1)
1 Piątek, 29 stycznia 2016 21:07
Adela
Niezły bajzel w Powiecie został po poprzedniej władzy. Nie nazwę tego inaczej, bo musiałbym użyć wulgaryzmów!

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :