facebook

Mamy radę, cz. 1 PDF Print Adres email
Przedsiębiorczość
Wtorek, 07 lipca 2015 13:31

mt_ignoreCo może zrobić podwykonawca robót budowlanych, żeby odzyskać swoje należności za wykonane prace?
Kiedy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

 

Co może zrobić podwykonawca robót budowlanych, żeby odzyskać swoje należności za wykonane prace?
1. Przede wszystkim każda umowa powinna być zawarta w formie pisemnej. Ułatwi to dochodzenie roszczeń. Jest też konieczne dla wystąpienia z roszczeniami do inwestora.
2. Należy dopilnować, żeby umowa zawarta z wykonawcą została zaakceptowana przez inwestora. Podwykonawca w razie wątpliwości, czy wykonawca zgłosił go inwestorowi, może i powinien sam dokonać takiego zgłoszenia, przedstawiając równocześnie zawartą umowę.
3. Podwykonawca może w każdym czasie zażądać od wykonawcy gwarancji zapłaty. Brak gwarancji będzie uprawniał podwykonawcę do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy. Brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych z przyczyn dotyczących inwestora.
4. Można wystąpić z żądaniem zapłaty bezpośrednio do inwestora, jeżeli zamówienie na roboty budowlane następuje w trybie ustawy o zamówieniach publicznych (warunki zapłaty przez inwestora wynikają z ustawy).
5. W niektórych przypadkach podwykonawca może też żądać zapłaty od GDDKiA na zasadach określonych w ustawie o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Więcej: na stronie www.perfectum-doradztwo.pl

 

Kiedy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?
1. Kiedy rośnie ryzyko finansowe np. utraty płynności finansowej z uwagi na nierzetelnych kontrahentów czy też zwiększające się kredyty na inwestycje i rozwój. Zmiana formy prawnej pozwoli na uniknięcie odpowiedzialności za długi firmy całym osobistym (i wspólnym małżeńskim) majątkiem.
2. Kiedy duże ryzyko wpisane jest w działalność w danej branży. Przykładem może być produkcja czy import wyrobów, które mogą być niebezpieczne Konieczność zapłaty odszkodowania czy wycofania produktów z rynku może stać się przyczyną bardzo poważnych problemów finansowych.
3. Kiedy formuła spółki cywilnej przestaje być akceptowalna dla wspólników np. z uwagi na problemy w zgodnym podejmowaniu decyzji i odpowiedzialność za działania innego wspólnika.
4. Kiedy przedsiębiorca chce mieć większą swobodę w zakresie rozporządzania udziałami w spółce czy też chce zagwarantować sukcesję i niezakłócone funkcjonowanie przedsiębiorstwa w razie jego śmierci (śmierć przedsiębiorcy dezorganizuje całkowicie tą działalność m.in. dlatego, że wygasają wszystkie pełnomocnictwa).
Procedura przekształcenia krok po kroku: na stronie www.perfectum-doradztwo.pl.

mt_ignore

 

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :