facebook

Mamy radę, cz. 4 PDF Print Adres email
Przedsiębiorczość
Wtorek, 07 lipca 2015 14:06

mt_ignoreJakie obowiązki ma każdy sprzedawca w relacjach z konsumentami?
Jak zawierać umowy, żeby uniknąć ryzyka braku zapłaty lub innego świadczenia przez drugą stronę?

 

Jakie obowiązki ma każdy sprzedawca w relacjach z konsumentami?

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową, przedsiębiorca ma obowiązek poinformować go w sposób jasny i zrozumiały (o ile te informacje nie wynikają już z okoliczności) o:
1. głównych cechach świadczenia,
2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą i numerze pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa;
3. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach,
4. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
5. przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia;
6. treści usług posprzedażnych i gwarancji;
7. czasie trwania umowy lub - gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu - o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy;
8. funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony;
9. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.Powyższe wymagania nie dotyczą drobnych umów życia codziennego wykonywanych natychmiast po ich zawarciu.

Więcej: w poradniku na stronie www.perfectum-doradztwo.pl

 

Jak zawierać umowy, żeby uniknąć ryzyka braku zapłaty lub innego świadczenia przez drugą stronę?
1. Sprawdź, z kim zawierasz umowę. Od podstawowych kwestii formalnych – nazwa, siedziba, dane rejestrowe, numer NIP, przez kwestię reprezentacji (czyli kto może podpisać umowę, żeby była ważna), po sprawy wiarygodności finansowej (sprawdź dostępne raporty i sprawozdania, żądaj informacji finansowych od kontrahenta, przy znacznym ryzyku finansowym zleć badanie wyspecjalizowanemu podmiotowi).
2. Pamiętaj o udokumentowaniu swoich praw. Przede wszystkim umowy zawieraj w formie pisemnej. Jeżeli druga strona nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, składaj żądania, reklamacje, oświadczenia na piśmie. Wysyłając pocztą czy przez kuriera, zachowuj dowody nadania listu poleconego i zwrotnego poświadczenia odbioru. Te proste reguły pozwolą wykazać Twoje prawa w sądzie.
3. Zadbaj o to, żeby w umowie znalazły się wszystkie istotne postanowienia dotyczące wzajemnych zobowiązań np. w zakresie jakości, terminów wykonania, warunków odbioru, zasad reklamacji, warunków gwarancji, zasad płatności.
4. Zabezpiecz swoje interesy w umowie np. przez poręczenie, zastaw, przewłaszczenie, weksel.
5. Monitoruj wykonanie, nie dopuść do przedawnienia roszczeń.

Więcej: w poradniku na stronie www.perfectum-doradztwo.pl 

mt_ignore


 

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :