facebook

Mamy radę, cz. 5 PDF Print Adres email
Przedsiębiorczość
Wtorek, 07 lipca 2015 14:12

mt_ignoreJak dokapitalizować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

 Jak dokapitalizować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

1. Podnosząc kapitał zakładowy. W zależności od tego, jak skonstruowana jest umowa spółki, wymaga to tylko pisemnej uchwały wspólników lub notarialnej zmiany umowy, a następnie rejestracji w KRS.
2. Wnosząc dopłaty. Wniesienie dopłat wymaga uchwały zgromadzenia wspólników w oparciu o odpowiednie postanowienia umowy spółki.
3. Przez pożyczkę od wspólnika. Udzielenie pożyczki wymaga zawarcia umowy ze wspólnikiem i zgody zgromadzenia wspólników.

Podejmując decyzję o sposobie dokapitalizowania spółki należy uwzględnić następujące aspekty:

• Zarówno od dopłaty jak i od podwyższenia kapitału zakładowego podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5%. W przypadku jednak podwyższania kapitału zakładowego podstawę opodatkowania stanowi wartość, o którą powiększono kapitał zakładowy, a więc już nie od tzw. agio czyli nadwyżki, jaka jest wpłacana przez wspólników ponad wartość nominalną udziałów. Pożyczka wspólnika udzielona spółce jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych.

• Dopłaty wnoszone w trybie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych (wymagane są odpowiednie zapisy w umowie spółki i prawidłowo podjęte uchwały o dopłatach) nie są wliczane do przychodów, więc nie podlegają podatkowi dochodowemu w spółce. To samo dotyczy kwot i wartości wnoszonych na pokrycie kapitału zakładowego, jak również kwot stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów i przekazanych na kapitał zapasowy.

• Jeżeli umowa spółki nie zawiera odpowiednich postanowień dotyczących np. podwyższenia kapitału bez zmiany umowy spółki czy wnoszenia dopłat, konieczna będzie zmiana umowy spółki. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami notarialnymi . Podwyższenie kapitału wiąże się zawsze z opłatą w wysokości 350 zł za wpis w KRS i ogłoszenie w MSiG.

• W przypadku umowy pożyczki należałoby ustalić przynajmniej minimalne rynkowe odsetki, które będą stanowiły podlegający opodatkowaniu przychód wspólnika. Odsetki takie mogą w pewnych okolicznościach nie być traktowane jako koszt uzyskania przychodu w spółce (zagadnienie tzw. cienkiej kapitalizacji, art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT).

• Jeżeli dokapitalizowanie ma być tymczasowe, to lepiej udzielić pożyczki lub wnieść dopłaty, ponieważ zdecydowanie łatwiej je odzyskać ze spółki (w przypadku dopłat konieczna będzie jednak uchwała zgromadzenia wspólników, co będzie wymagało odpowiedniej większości głosów – zgodnie z umową spółki).

• Udzielając pożyczki należy też pamiętać, że w przypadku ogłoszenia upadłości spółki w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki, wierzytelność wspólnika z tego tytułu będzie uważana za jego wkład do spółki. Z kolei zwrot pożyczki czy dopłaty w terminie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości może być uznany za bezskuteczny wobec masy upadłości.

Więcej: w poradniku na stronie www.perfectum-doradztwo.pl

mt_ignore

 

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :