Mamy radę, cz. 2 Print
Przedsiębiorczość
Wtorek, 07 lipca 2015 13:47

mt_ignoreJak złożyć ofertę przetargową pomimo niespełniania warunków udziału w postępowaniu?
Jak chronić prywatny majątek - własny i małżonka, prowadząc działalność gospodarczą?
Spółki mają obowiązek zmienić wpis w KRS w zakresie przedmiotu działalności!

Jak złożyć ofertę przetargową pomimo niespełniania warunków udziału w postępowaniu?
Należy rozważyć możliwości:
1. Udostępnienia potencjału przez podmiot trzeci. Po ostatnich zmianach prawa, z instytucji tej należy korzystać ostrożnie, ponieważ podmiot udostępniający potencjał będzie w pewnym zakresie odpowiadał solidarnie z wykonawcą.
2. Podpisania umowy konsorcjum z wybranym partnerem. Podmioty tworzące konsorcjum wspólnie składają ofertę oraz solidarnie odpowiadają za wykonanie prac od początku do końca trwania umowy.
3. Przekonania zamawiającego do modyfikacji SIWZ w kierunku zmiany postawionych w postępowaniu warunków.
4. Wykorzystania środków ochrony prawnej tj. zaskarżenia do Krajowej Izby Odwoławczej warunków, które są wygórowane w stosunku do przedmiotu zamówienia, ograniczają konkurencję lub są sprzeczne z prawem.

Więcej: w poradniku na stronie www.perfectum-doradztwo.pl 

Jak chronić prywatny majątek - własny i małżonka, prowadząc działalność gospodarczą?
1. Podejmując działalność gospodarczą należy odpowiednio dobrać formę prawną do charakteru działalności, przewidywanego ryzyka, skali działań. Lepiej odpowiadać majątkiem spółki niż zgromadzonym przez lata majątkiem prywatnym.
2. Warto rozważyć zmianę majątkowego ustroju majątkowego, zanim działalność gospodarcza zacznie generować długi i problemy płatnicze. Nie zawsze oznacza to jednak, że najlepsza będzie rozdzielność majątkowa. Informację o ustroju majątkowym należy wpisać do ewidencji działalności gospodarczej.
3. W przypadku problemów wynikających np. z konieczności zapłaty odszkodowania za wypadek spowodowany przez pracownika, szkodę wyrządzoną przez oferowany produkt, bezcenna może okazać się polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej. W pewnych przypadkach może też chronić przed odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe.
4. Należy unikać: wyrażania osobistych poręczeń (w szczególności wekslowych) czy zgód na zaciąganie zobowiązań przez współmałżonka, a także ustanawiania hipotek czy innych form zabezpieczenia rzeczowego na majątku prywatnym.
Więcej: w poradniku na stronie www.perfectum-doradztwo.pl

Spółki mają obowiązek zmienić wpis w KRS w zakresie przedmiotu działalności!
Przedmiot działalności PKD nie może liczyć więcej niż dziesięć pozycji, w tym należy wskazać jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Formularz KRS-ZN należy złożyć przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze.
Więcej: w poradniku na stronie www.perfectum-doradztwo.pl

mt_ignore