Mamy radę, cz. 6 Print
Przedsiębiorczość
Wtorek, 07 lipca 2015 14:20

mt_ignoreJAK ZAWIERAĆ UMOWY Z KONTRAHENTAMI ZAGRANICZNYMI?

 

JAK ZAWIERAĆ UMOWY Z KONTRAHENTAMI ZAGRANICZNYMI?

W kontraktach zagranicznych szczególnie ważne jest precyzyjne spisanie wzajemnych praw i obowiązków. Brak odpowiednio sporządzonej umowy może w razie sporu skutkować negatywnymi konsekwencjami, zwłaszcza wtedy, gdy spór będzie rozpatrywany w oparciu o obce dla nas prawo i w sądzie położonym w państwie naszego kontrahenta.

Na co zwrócić uwagę zawierając umowę z partnerem zagranicznym?

1) Trzeba dochować warunków formalnych – umowa musi być sporządzona w formie pisemnej, każda strona powinna być parafowana, a cała umowa podpisana przez umocowane osoby. Strony umowy powinny być sprecyzowane i zweryfikowane na podstawie właściwych dokumentów rejestrowych.

2) W przypadku umów dostawy, sprzedaży, dystrybucyjnej itp. bardzo ważne jest dokładne określenie przedmiotu umowy – co do nazwy, typu, rodzaju, marki, symboli itp. oraz co do ilości (z zastosowaniem odpowiednich jednostek miar). W obrocie międzynarodowym szczególnie ważne jest określenie jakości wyrobów w sposób precyzyjny, oczywisty dla obu stron (uwzględniając to, że w różnych krajach mogą być w różny sposób interpretowane pojęcia dot. jakości). Trzeba też określić przekazywaną dokumentację, sposób opakowania, oznaczenia na wyrobie itp.
3) Warto odnieść się do reguł opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową – INCOTERMS, które pozwalają na jednoznaczne i zrozumiałe dla obu stron ustalenie warunków sprzedaży – obowiązków stron, organizacji transportu, podziału kosztów, ubezpieczenia itp.
4) Umowa musi określać warunki płatności i to w sposób zabezpieczający własne interesy strony. W interesie eksportera jest odpowiednie zabezpieczenie płatności oraz uzyskanie odpowiednio skalkulowanej ceny. Najkorzystniejsza dla niego forma płatności to przedpłata, następna to akredytywa (odpowiednio skonstruowana), największe zaś ryzyko wiąże się z płatnością po dostawie. Dla importera najkorzystniejsza jest oczywiście płatność po dostawie, może to też być inkaso dokumentowe.
5) Ważne jest zabezpieczenie się odpowiednią klauzulą przed zmianami kursowymi i precyzyjne określenie, jakie koszty są wkalkulowane w cenę.
6) Należy być ostrożnym przy wprowadzaniu klauzul zastrzegających wyłączność - mogą być uznane za naruszające reguły konkurencji na rynku.
7) Umowa powinna zawierać szereg klauzul typowych dla obrotu zagranicznego, w tym min.:
- prawa właściwego (najlepiej, jeżeli będzie to polskie prawo materialne),
- sądu właściwego (najlepszy byłby sąd polski, a jeżeli nie to uznany sąd arbitrażowy – tu ważne będzie odpowiednie sformułowanie klauzuli arbitrażowej oraz wcześniejsze sprawdzenie kosztów i procedur w danym sądzie arbitrażowym),
- języka umowy – jeżeli umowa sporządzana jest w kilku wersjach językowych, trzeba ustalić, która wersja będzie wiążąca w razie sporów co do interpretacji treści umowy,
- siły wyższej - trzeba określić, jakie okoliczności będą uznawane za siłę wyższą i jak mają być udokumentowane, można też odnieść się do klauzuli Międzynarodowej Izby Handlowej dotyczącej siły wyższej,
- renegocjacji warunków umowy w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków.

Więcej: w poradniku na stronie www.perfectum-doradztwo.pl 

mt_ignore