Mamy radę, cz. 7 Print
Przedsiębiorczość
Wtorek, 07 lipca 2015 14:25

mt_ignoreWAŻNE ORZECZENIA, INTERPRETACJE
ZMIANY W PRAWIE PRACY

 

WAŻNE ORZECZENIA, INTERPRETACJE

Oznaczenie firmy: terminami eko/bio mogą posługiwać się tylko ci przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją ekologiczną. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, organ kontrolny ma prawo zażądać usunięcia tych zwrotów. W konsekwencji przedsiębiorcy muszą się liczyć ze zmianą: nazwy spółki, strony internetowej czy e-maila (zgodnie z wyrokiem WSA: III SA/Łd 1114/14).

ZUS: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostatecznie wyraził swoją decyzję w sprawie składek na Fundusz pracy - w dniu 7 kwietnia br. podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko informując, iż osoby fizyczne, które nie zatrudniają pracowników nie mają obowiązku opłacania składek na Fundusz pracy za osoby zatrudnione z tytułu umów cywilnoprawnych.

ZUS: nieodpłatne korzystanie z samochodu służbowego przez pracownika lub za drobną opłatą w celach prywatnych, wymusza na pracodawcy konieczność odprowadzenia z tego tytułu składki na ubezpieczenie. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy to pracodawca przedstawi podstawę, która wyłącza ten obowiązek (zgodnie z interpretacją ZUS z 03.03.2015r., WPI/-200000/43/171/2015).

Prawo pracy: zwolnienie dyscyplinarne pracownika jest w pełni uzasadnione, gdy ten dopuszcza się przekazania poufnych dokumentów pracodawcy na prywatną skrzynkę e-mailową. Takie zachowanie w sposób rażący narusza tajemnicę przedsiębiorcy i stanowi zasadną przyczynę zwolnienia pracownika w trybie natychmiastowym (zgodnie z orzeczeniem SN II PK 49/14).

Prawo pracy: zgodnie z art. 41 KP pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę w czasie jego urlopu czy innego rodzaju usprawiedliwionej przyczyny nieobecności (np. choroby). Ochrona przed zwolnieniem nie dotyczy jednak sytuacji, gdy pracownik będąc na zwolnieniu przebywa w pracy i nadal wykonuje swoje obowiązki. Istotą w ocenie zasadności wypowiedzenia nie jest bowiem sam fakt niedyspozycji lecz nieobecność pracownika (zgodnie z orzeczeniem SN I PK 172/15).

 

ZMIANY W PRAWIE PRACY
Sejm w najbliższym czasie zajmie się rządowym projektem zmian do Kodeksu pracy, najważniejsze z nich to:
1) limitowanie umów na czas określony – pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikiem maksymalnie 3 takie umowy, maksymalny łączny czas ich trwania to 33 miesiące,
2) wprowadzenie długości okresów wypowiedzenia umów na czas określony w zależności od stażu pracy u danego pracodawcy, analogicznie jak w przypadku umów na czas nieokreślony,
3) możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
4) doprecyzowanie warunków zawierania umowy o pracę na okres próbny,
5) wykreślenie z Kodeksu pracy „umowy na czas wykonania określonej pracy”, tym samym w Kodeksie pozostaną trzy rodzaje umowy o pracę: na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony.

Więcej: w poradniku na stronie www.perfectum-doradztwo.pl

mt_ignore