Mamy radę, cz. 8 Print
Przedsiębiorczość
Wtorek, 07 lipca 2015 14:30

mt_ignore„PRZYMUSOWE” POŻYCZKI PRZEDSIĘBIORCY
NIE RYZYKUJ! ZÓŻ SPRAWOZDANIE FINANSOWE W TERMINIE.

„Przymusowe” pożyczki przedsiębiorcy.
W obliczu braku płynności finansowej przedsiębiorcy często (z braku innych możliwości pozyskania finansowania) zwracają się do instytucji parabankowych, a nawet podmiotów, które zajmują się udzielaniem pożyczek, a nie podlegają żadnym przepisom prawa bankowego. Zawierając umowę tego rodzaju pożyczki, przedsiębiorca znajduje się zazwyczaj w tzw. „przymusowym położeniu”. W praktyce oznacza to najczęściej (ale nie wyłącznie) problemy finansowe firmy – potrzeba pozyskania środków na utrzymanie dalszego bytu firmy i prowadzenia działalności gospodarczej, a nie rzadko konieczność ratowania firmy przed upadłością.
Sytuacja „przymusowego położenia” przedsiębiorcy bywa niejednokrotnie wykorzystywana przez pożyczkodawcę poprzez dyktowanie niedozwolonych przepisami warunków wynagrodzenia za udzieloną pożyczkę oraz form i wysokości zabezpieczenia. Podmiot udzielający pożyczki żąda np. odsetek przekraczających wartość odsetek maksymalnych albo próbuje ominąć zapisy o odsetkach poprzez wprowadzenie do treści umowy zapisu o prowizji (w postaci kwoty stałej) za udostępnienie kapitału. Lichwa tj. udzielanie pożyczek na zbyt wysoki procent jest zabroniona przepisami prawa, stanowi także przestępstwo z art. 304 Kodeksu karnego za które grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.
Nieuczciwy pożyczkodawca może być pociągnięty do odpowiedzialności zarówno na drodze cywilnej - roszczenie o zwrot nienależnie pobranych odsetek (ponad wartość odsetek maksymalnych) oraz na drodze karnej z tytułu odpowiedzialności za w/w przestępstwo. Dla pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej nie ma znaczenia czy przedsiębiorca korzystający z pożyczki przyczynił się do powstania „przymusowego położenia” czy nie.

NIE RYZYKUJ! ZÓŻ SPRAWOZDANIE FINANSOWE W TERMINIE.
Spółki mają czas do końca czerwca na zatwierdzenie sprawozdań finansowych przez właściwe organy zatwierdzające. Wcześniej sprawozdania firm, o których mowa w art. 64 ustawy o rachunkowości powinny być poddane badaniu przez biegłego rewidenta.
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta, odpisem uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdanie z działalności należy złożyć we właściwym rejestrze sądowym w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w ustawowym terminie, Zarząd powinien je złożyć w ciągu 15 dni po upływie terminu do zatwierdzenia, a także w ciągu 15 dni po jego zatwierdzeniu. W tym samym terminie należy też złożyć sprawozdanie finansowe z dodatkowymi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wcześniej, bo w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania, należy je złożyć w urzędzie skarbowym.
Za niezłożenie dokumentów w KRS, urzędzie skarbowym czy do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym grożą sankcje karne – grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności.

Więcej: w poradniku na stronie www.perfectum-doradztwo.pl

mt_ignore